Vedtægter for Videbæk Gymnastik- og Ungdomsforening

§ 1:
Foreningens navn er Videbæk Gymnastik- og Ungdomsforening, (VGU). Foreningen er en sammenslutning af Videbæk Gymnastikforening, stiftet den 7. 10. 1921, og Videbæk Ungdomsforening, stiftet den 5. 12. 1908. Sammenslutningen fandt sted den 19. 12. 1968.
Foreningen er hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern Kommune.

§ 2:
Det er foreningens formål at fremme interessen for det frivillige forenings- og ungdomsarbejde. Dette søges nået gennem aktiviteter indenfor DGI’s område.

§ 3:
Foreningen skal stå som medlem af DGI Ringkøbing-Skjernegnen og DGI Vestjylland.

§ 4:
Som medlem kan optages enhver, der vedkender sig foreningens formål og indbetaler det af ledelsen fastsatte kontingent.
Når et medlem er i kontingentrestance, kan ledelsen i samarbejde med aktivitetsudvalget med 8 dages varsel ekskludere vedkommende.
Ingen, der er i kontingentrestance, kan optages som nyt medlem før gælden er indfriet.
I øvrigt kan en enig ledelse ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil.
Et medlem, der er ekskluderet, kan kræve afgørelsen behandlet på førstkommende generalforsamling.

§ 5:
Ledergruppen, som vælges på generalforsamlingen, består af 3 personer og 2 suppleanter:
1 formand – som er på valg hvert år.
1 økonomiformand – som er på valg i ulige år.
1 aktivitetsformand – som er på valg i lige år.
2 suppleanter – som er på valg hvert år.
Formand, økonomiformand og aktivitetsformand udgør ledelsen, som varetager den overordnede daglige drift under ansvar overfor generalforsamlingen.
De fordeler opgaverne og ansvaret mellem sig.
Ledelsen bemyndiges til at oprette administrationsudvalg samt aktivitetsudvalg.
Ledelsen fastsætter i samarbejde med aktivitetsudvalgene antal udvalgsmedlemmer og suppleanter under hensyntagen til udvalg og aktivitet.
Ledelsen er beslutningsdygtig når alle 3 medlemmer er til stede.
Aktivitetsudvalgene varetager under ansvar overfor ledelsen den daglige drift af aktiviteten.
Udvalgsformændene vælges på generalforsamlingen.
Udvalgene konstituerer sig selv og fordeler opgaverne og ansvaret mellem sig.
Aktivitetsudvalgene kan efter behov oprette underudvalg.
Der udarbejdes dagsorden og referat til alle møder i ledelse, ledergruppe og aktivitetsudvalg.
Ny- og genvalg er gældende pr. 1. maj.
Udvalgsmedlemmer har ret og pligt til efter behov at deltage i ledergruppens møder.

§ 6:
Medlemskontingent fastsættes af ledelsen efter indstilling fra aktivitetsudvalgene.
Opkrævning af kontingent er ledelsens ansvar.

§ 7:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
Bekendtgørelse herom skal ske mindst 14 dage før i den lokale presse.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være ledelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 år, samt forældre der har børn under 14 år, som betaler kontingent til foreningen.
Ledere, udvalgsmedlemmer og instruktører er alle medlemmer af foreningen og har stemmeret.
Valgbar til ledergruppen er enhver, som er fyldt 18 år og valgbar til aktivitetsudvalg er enhver som er fyldt 16 år og er aktiv medlem i foreningen og kan vedgå sig foreningens vedtægter.
Ingen kan vælges mod sin vilje.
Alle forslag og valg skal kun være skriftlige, hvis der ytres ønske herom.
Alle beslutninger og personvalg træffes ved stemmeflertal.
Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede.
Dagsorden skal omfatte følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af protokolfører og stemmetællere.
3. Formanden aflægger beretning og visioner for fremtiden.
4. Aktivitetsformanden aflægger beretning og visioner for fremtiden.
5. Økonomiformanden forelægger regnskab.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af 2 medlemmer til ledelsen og 2 suppleanter.
8. Valg af formand til aktivitetsudvalgene.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde, som ordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 20 dage, når formanden eller flertallet af ledelsen samt eller når mindst 1/3 af stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig som den ordinære generalforsamling.

§ 8:
Regnskabsåret er fra 1. januar til. 31. december.
Foreningen tegnes af ledelsen.
Det påhviler økonomiformanden at føre driftsregnskab og status, som hvert år fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling med ledelsens underskrift og revisorens påtegning.-

§ 9:
VGU’s medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen hæfter med dens respektive formue.
VGU’s medlemmer har ingen forpligtigelse udover kontingentet, og har heller ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte heraf.

§ 10:
Ændringer af nærværende vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af fremmødte stemmer for forslaget.

§ 11:
Til bestemmelse om foreningens opløsning kræves, at ¾ af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget, på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages, og højest 4 ugers mellemrum.
Ved eventuel opløsning skal foreningens aktiver anvendes til andet folkeligt arbejde i Videbæk
Således vedtaget på Ekstra ordinær generalforsamling den. 17. august 2015.